Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP GT 100% GVVN Thầy Thành 17h45 T2 T4 05/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/A3 Cô Linh - Thầy AJ 19h30 T3 14h00 CN 11/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A4 Thầy Quang Anh - Thầy Alex 17h45 T4 19h45 T6 28/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc Cô Văn Linh 19h45 T4 14h00 CN 18/04/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/B3 Cô Trang Đào - Thầy Jas 17h45 T4 19h30 T6 28/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Thùy Trang - Thầy Mike Nino 19h45 T3 17h45 T7 06/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Cô Chang - Thầy Mo Ali 17h45 T3 T5 22/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô Quế Anh - Thầy Mo Ali 17h45 T5 T7 24/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô Trang - Thầy Mo Ali 17h45 T2 T7 17/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Hoa - Thầy Mike Nino 17h45 T4 09h45 T7 14/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Hoa - Thầy Justin 17h45 T3 19h30 T6 10/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Hoa - Thầy Mike Nino 17h45 T2 19h30 T4 09/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Chang - Thầy AJ 17h45 T3 T7 17/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS3B Cô Trang - Thầy Raimon 17h45 T4 T6 02/04/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2C Cô Quế Anh - Thầy Mike Nino 17h45 T2 T6 23/04/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Huy Hoàng 14h00 CN 09/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T5 06/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T7 08/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tùng 17h45 T3 04/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Tùng 17h45 T4 05/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 T5 06/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Long 19h45 T6 21/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 T5 27/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 19h45 T3 04/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 T3 25/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 14h00 CN 30/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T5 27/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 19h45 T2 24/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 15h45 CN 09/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 15h45 CN 30/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T3 04/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS JUNIOR Nói 3 Thầy Tài 17h45 T6 21/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thu 19h45 T2 31/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thu 15h45 CN 23/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 T7 15/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 17h45 T6 21/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 19h45 T3 04/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 17h45 T2 31/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 19h45 T6 21/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 19h45 T2 17/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 17h45 T7 08/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nga 19h45 T2 31/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 09h45 CN 09/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Minh 19h45 T2 24/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tài 08h00 CN 09/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 17h45 T5 27/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Tuấn Anh 19h45 T3 04/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Long 17h45 T6 14/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Long 19h45 T5 13/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 T4 12/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 T4 05/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Huy Hoàng 19h45 T4 12/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T6 07/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thu 09h45 CN 09/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 19h45 T6 07/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Dương Trang 08h00 CN 09/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 T7 08/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 19h45 T5 20/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 17h45 T4 05/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Phương Anh 17h45 T2 10/05/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 19h45 T6 07/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Quang Anh 17h45 T7 08/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
Nghe 1 Cô Phương Anh 19h45 T3 18/05/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 19h45 T4 05/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Thảo Nga 19h45 T2 17/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tuấn Anh 19h45 T2 10/05/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://anhnguhaiphong.com
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869