Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Duc 9h45 Thứ 4, Thứ 7 17/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Hao 17h30 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Son 9h45 Thứ 3, Thứ 6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 15h45 thứ 3, thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Tai 14h00, thứ 3, thứ 7 13/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 17h30 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 2 15/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 8h00 Thứ 4, Thứ 6 24/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 9h45 Thứ 3, Thứ 7 13/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 19h30 Thứ 4 31/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 4 24/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 9h45 CN 14/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hoang Do 17h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Ms Minh Trang 19h30 Thứ 2 29/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Hao 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Ms Minh Hanh 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Khanh Hoang 9h45 Thứ 2, Thứ 4 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Duc 19h30 Thứ 6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 5 11/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 3 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Tai 9h45 Thứ 4, Thứ 7 27/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 15h45 thứ 6, CN 19/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 15h45 thứ 4, thứ 6 19/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 17h30 Thứ 3 30/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 19h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 8h00 T3 & T5 30/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 9h45 T3 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 19h30 Thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 17h30 T3 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Son 15h45 CN 14/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thu 19h30 Thứ 5 11/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 MR HAO 15h45 T3 & T6 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 MS. Minh Trang 15h45 T3 & T6 23/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 MR. DUC 8h00 CN 14/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Tai 8h00 T4 & T7 17/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Mai Dang 15h45 T2 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS NGHE IELTS 2 Mr Minh 8h00 T4 & T6 31/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Son 17h30 Thứ 6 26/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 15h45 CN 28/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Thao Pham 14h00 T2 & T5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 8h00 T2 & T5 22/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PK1A Ms Hai Ha & Mr Nicolas 17h45 Thứ 4 & 19h30 Thứ 6 17/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 15h45 T4 & T7 27/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Ms Tam & Mr Nicolas 17h45 Thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Ms Tam & Mr Nicolas 19h30 Thứ 3 16/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Ms Thuy Linh & Mr Judy 19h30 Thứ 5 23/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Ms Thuy Linh & Mr Judy 19h30 Thứ 3 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Ms Thao Vu & Ms Judy 9h45 thứ 7 & 17h45 thứ 5 13/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Hao 17h30 Thứ 7 20/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Son 19h30 Thứ 2 15/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 2 15/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng cơ bản Ms Minh Trang 19h30 Thứ 4 17/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng Mr Hao 8h00 CN 21/07/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Từ vựng cơ bản Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 6 12/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 3 16/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 5 18/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Duc 17h30 Thứ 5 11/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Mr Tai 19h30 Thứ 4 17/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói cơ bản cấp tốc Ms Thao Pham 14h00 Thứ 3, Thứ 6 12/07/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản cấp tốc Ms Mai Dang 14h00 Thứ 2,5 15/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h45 Thứ 3 16/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Hoang Thi Bay 17h30 Thứ 5 11/07/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288