Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao Pham 16h00 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 4 29/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Tai 8h00 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 8-9) Ms Thuy Linh 14h00 T4 T7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 6-7) Ms Tam 14h00 T4 T7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thao Vu 8h00 Thứ 4,7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè cơ bản Ms Hai Ha 8h00 Thứ 4,7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 5) Ms Thao Vu 14h00 T4 T7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 3-4) Ms Hai Ha 14h00 T4 T7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Toán Tiếng Anh Ms Trang Pham 8h00 Thứ 4,7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè nâng cao Ms Van 8h00 Thứ 4,7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Tam 8h00 Thứ 4,7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Thu 17h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Ms Nha Phuong & Ms Tarley 19h30 Thứ 6 & 9h30 CN 24/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Tai 17h30 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K3A Ms Nha Phuong & Ms Tarley 17h45 Thứ 3 & 19h30 Thứ 5 04/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K2A Ms Tarley 19h30 Thứ 5 23/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thao 19h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K2A Ms Thuy Linh 19h30 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1A Ms Hai Ha 19h30 Thứ 4 29/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1A Mr Raimon 8h00 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Ms Tarley 9h30 Thứ 7 01/06/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Ms Tam 17h45 Thứ 6 31/05/2019 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Ms Linh & Ms Tarley 17h45 Thứ 2,4 03/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 1 Mr Hao 17h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Mr Nicolas 17h45 Thứ 3 28/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Son 17h30 Thứ 2 27/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Ms Hong Ngoc 17h45 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Hao 15h45 CN 26/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Ms Mai Dang 19h30 Thứ 6 24/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Ms Linh & Mr Nicolas 17h45 Thứ 6 & 16h00 CN 02/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Mr Nicolas 19h30 Thứ 4 22/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Ms Tam & Mr Mina 17h45 Thứ 2 & 19h30 Thứ 7 01/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TOEIC Đọc 1 Ms Minh Trang 19h30 23/05/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 2 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Mr. Tuấn Anh 17h30 Thứ 7 08/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài cấp tốc MR. DUC 15h45 T3 & T7 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận cấp tốc Ms Mai Dang 9h45 T2 & T5 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết báo cáo cấp tốc Mr Huy Hoang 14h00 T2 & T5 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết CB MR. DUC 8h00 T3 & T7 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói 2 Ms Thao Pham 9h45 T3 & T7 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Tai 14h00 T3 & T7 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Thao Pham 19h30 Thứ 4 19/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cấp tốc MR Khanh Hoang 15h45 T3 & T7 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng cấp tốc Mr. Khanh 9h45 T3 & T6 11/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng 1 Cấp tốc MR Khanh Hoang 9h45 T2 & T4 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS NGHE CB Ms Thao Pham 17H45 T4 12/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 19H45 t2 10/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Phát âm CB cấp tốc Ms Mai Dang 8h00 T2 & T5 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Cấp tốc MS. Minh Trang 15h45 T3 & T6 04/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe CB cấp tốc Ms Thao Pham 14h00 T2 & T5 10/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB cấp tốc Mr Tai 8h00 T4 & T7 05/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 2 Mr Son 8h00 CN 09/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Mai Dang 9h45 CN 09/06/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Minh 19h30 Thứ 3 11/06/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Viết CB MR. DUC 17h30 Thứ 2 03/06/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 8-9) Ms Thao Vu 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 6-7) Ms Van 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Tam 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 8-9) Ms Van 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 6-7) Ms Tam 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Thao Vu 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 5) Ms Thao Vu 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 3-4) Ms Van 14h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Toán Tiếng Anh Ms Trang Pham 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe - Nói hè cơ bản Ms Tam 8h00 Thứ 3,6 31/05/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 5) Ms Hai Ha 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp - Viết (lớp 3-4) Ms Tam 14h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Toán Tiếng Anh Ms Trang Pham 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè nâng cao Ms Thuy Linh 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói hè cơ bản Ms Hai Ha 8h00 Thứ 2,5 30/05/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288