Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu 17h45 T7 06/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận Cô Nga 17h45 T2 08/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 T5 04/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 17h45 T6 12/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 19h45 T7 20/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 09h45 CN 14/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 19h45 T4 10/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 19h45 T3 02/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hảo 14h00 CN 07/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 T7 20/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 08h00 CN 14/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Long 17h45 T3 16/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 15h45 CN 21/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 19h45 T6 19/02/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Phương Anh 17h45 T4 24/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 T2 01/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 08h00 CN 21/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 T7 13/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 T4 24/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 T7 27/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 14h00 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 17h45 T4 03/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thu 14h00 CN 21/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 08h00 CN 28/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 T6 19/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 14h00 CN 07/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Lệ 14h00 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 17h45 T2 22/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 14h00 CN 07/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Lệ 17h45 26/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 14h00 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Lệ 17h45 T5 25/02/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 19h45 T2 22/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Nga 17h45 T4 03/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 15h45 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 09h45 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thu 17h45 T6 05/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Long 17h45 T4 24/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thu 19h45 T3 23/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Huy Hoàng 17h45 T2 22/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tuấn Anh 17h45 T5 25/02/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Lệ 17h45 T2 01/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 15h45 CN 28/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thu 17h45 T5 16/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T3 16/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Lệ 19h45 T6 26/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 19h45 T2 22/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 T2 22/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T7 27/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thu 19h45 T2 08/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 17h45 T3 03/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Nga 15h45 CN 07/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 19h45 T2 22/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe 2 Cô Thu 15h45 CN 14/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 T7 27/02/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 19h45 T7 06/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tài 08h00 CN 28/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Lệ 19h45 T3 23/03/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 T5 25/03/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Lệ 17h45 T4 24/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 T7 27/02/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Long 19h45 T6 05/03/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn ngữ pháp cấp 2 Thầy Quang Anh 19h45 T2 T6 01/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/A3 Cô Linh - Thầy Jas 19h30 T3 14h00 CN 19/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A3 Cô Quế Anh - Thầy Mo Ali 19h30 T3 14h00 CN 24/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A3 Cô Oanh - Thầy Eugene 17h45 T2 T4 25/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A3 Cô Chang - Thầy Mike 19h30 T3 14h00 CN 24/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A3 Thầy Quang Anh - Thầy Alex 17h45 T4 19h30 T6 06/01/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/B3 Cô Vân - Thầy Tim 19h30 T3 14h00 CN 02/02/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/B3 Cô Trang Đào - Cô judy 17h45 T4 19h30 T6 06/01/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1C Cô Vân - Thầy Mike 19h30 T4 17h45 T7 23/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F2A Cô Oanh - Thầy Raimon 19h30 T2 T6 29/01/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1C Cô Thơm - Thầy Raimon 17h45 T3 T6 02/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Cô Chang - Thầy Mike 17h45 T4 14h00 T7 13/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Linh - Thầy Charles 17h45 T3 15h45 T7 23/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2C Cô Chang - Thầy Jas 19h30 T4 T7 27/01/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô oanh - Thầy Jas 17h45 T2 19h30 T7 16/01/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Trang Đào - Thầy Edward 17h45 T3 T5 02/01/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Cô Quế Anh - Thầy Mo Ali 17h45 T4 9h45 CN 27/01/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2C Cô Oanh - Thầy Mo Ali 17h45 T5 T7 09/02/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869